Kontakt

Je?li zainteresowa? Ciebie ktry? z produktw, zapraszamy do kontaktu:
[email protected]
+48502 264 517

Błąd
  • XML Parsing Error at 1:73. Error 9: Invalid character

Specjalizujemy si? w wykonywaniu szabli paradnych Wojska Polskiego wzr 76/90 wed?ug specyfikacji, jaka zosta?a stworzona dla tych szabel. Wykonujemy rwnie? repliki szabli 76/08. Wykonujemy rwnie? szable historyczne WZ 17, WZ 21 oraz WZ 34. Dodatkowo mo?emy wykona? zdobienia metodami grawerstwa lub trawieniem. Wykonywane zdobienia s? zdobieniami opartymi na tradycjach Wojska Polskiego. W sprawach technologicznych opieramy si? na wiedzy oraz kunszcie zawodowym Pana Marka Sobuckiego i wielu innych znamienitych szablomistrzw.

Wykonujemy rwnie? paradne pa?asze morskie Marynarki Wojennej starego typu wzr 76/90 (wed?ug specyfikacji) oraz repliki pa?asza morskiego 76/08.

Wykonujemy kordziki oficerskie Wojska Polskiego starego typu wed?ug specyfikacji oraz repliki kordzikw wz 08.

Jako?? wykonania na najwy?szym poziomie. Udzielamy gwarancji, r?kojmi. Wystawiamy faktury VAT.

Prosimy zwrci? rwnie? uwag? na fakt, ?e w Wojsku Polskim obowi?zuj? rwnie? do mundurw galowych kordziki zawieszone na tzw. "rapciach", ktre mog? by? doskona?ym prezentem dla m?odszych oraz starszych m??czyzn. Dost?pne s? kordziki starego oraz nowego typu wed?ug specyfikacji.

Dost?pne s? kordziki typu:

  • kordzik morski,
  • kordzik lotniczy,
  • kordzik wojsk l?dowych.

Bro? bia?a typu szabla wzr 76/08, pa?asz morski WZ 08 oraz kordziki Wojska Polskiego Si? L?dowych, Marynarki Wojennej, Si? Powietrznych oraz Wojsk Specjalnych, wykonywane s? tylko wy??cznie na zlecenie wy?ej wymienionych jednostek organizacyjnych.

Wykonujemy dla innych nabywcw wierne repliki wy?ej wymienionych typw broni bia?ej z charakterystycznym oznaczeniem ustanowionych dla replik broni bia?ej, ze wzgl?dw na zastrze?enie wzoru.

Wszelkiego rodzaju zapytania prosimy kierowa? na dane kontaktowe podane po lewej stronie.

Zapraszamy do galerii zdj?? broni bia?ej wykonanej przez nas:

http://www.polskieprezenty.com/galeria/bron-biala/

Tel. +48508 388 236

Renowacja szabli

Przeprowadzamy renowacje i remonty szabel. Specjalizujemy si? w wykonywaniu szabli wz 76/90 Wojska Polskiego oraz szabli honorowych wz 76/08 oraz w bardzo rzetelnych remontach kapitalnych szabel wz 76 oraz 76/90, na co mamy rekomendacje oraz potwierdzenie rzetelnych us?ug z r?nych jednostek resortowychu?ywaj?cych tych?e szabel.Specjalizujemy si? rwnie? w remontach kapitalnychbroni bia?ej (szable wzr 21, szabla wzr 34, wzr 76/90 - nak?adamy nowe zdobienia (trawienia), nowe pow?oki galwaniczne na szablach wzr 76/90. Naprawiamy r?koje?ci, przywracaj?c im wygl?d i stan pierwotny.

Bli?szych informacji technicznych w tym?e zakresie udzielimy telefonicznie+48508 388 236

Przeprowadzamy rwnie? renowacje r?nego rodzaju przedmiotw u?ytkowych, wykonanych z br?zu, miedzi, mosi?dzu, jak kinkiety, ?yrandole, okucia drzwi, itp. Mo?emy rwnie? na?o?y? nowe pow?oki galwaniczne (nikiel, chrom, srebro).

Szczeg?y do omwienia telefonicznie+48508 388 236

Kordziki

Wykonujemy kordziki starego typu (obowi?zuj?ce do 2009 roku), oraz wierne repliki: kordzika marynarki wojennej, kordzika lotniczego oraz kordzika wojsk l?dowych (obowi?zuj?cych od 2010 roku). Kordziki wykonywane s? z najwy?szym pietyzmem oraz z materia?w nieodbiegaj?cych jako?ciowo od pierwowzoru. Nadzr jako?ciowy oraz techniczny jest konsultowany z Pracowni? P?atnersk? Pana Marka Subockiego.

Zapytaj o produkt

Szable wojskowe (paradna WZ 76/90, repliki 76/08, pa?asz 08)

Specjalizujemy si? w wykonywaniu szabli u?ytkowanych przez Wojsko Polskie, wg specyfikacji, ktra okre?la parametry techniczne broni bia?ej u?ytkowanej w pocztach sztandarowych WP. Oraz oddzia?ach Reprezentacyjnych Armii Polskiej.

Specjalizujemy si? w wykonywaniu szabli wsp?czesnych wzr 76/90(paradna szabla Wojsk L?dowych) wed?ug ?cis?ej specyfikacji, oraz repliki szabli 76/08. Szable wy?ej opisane s? wykonywane zgodnie ze specyfikacj? obowi?zuj?c? dla tego typu rodzaju broni bia?ej (szabli). Jeste?my w stanie wykona? rwnie? indywidualne zdobienia g?owni wraz z dedykacjami. Ceny szabel s? zr?nicowane w zale?no?ci od indywidualnych potrzeb Zamawiaj?cego. Terminy realizacji w zale?no?ci od specyfiki zamawianej szabli. Gwarantujemy najwy?sz? jako?? i dba?o?? wykonania szabli. Jeste?my w stanie wykona? rwnie? historyczne szable wojskowe, kawaleryjskie oraz piechoci?skie: wzoru 17 i 21 oraz szable wzoru 34. Szable historyczne wykonujemy zgodnie z parametrami technicznymi oraz wizualnymi wczesnych wymaga? dla szeregowca, podoficera oraz oficera.

Zapytaj o produkt

Szabla paradna wojskowa WZ 76/90 z pochw?

Szabla paradna wojskowa WZ76/90 z pochw?

Więcej…

Pa?asze Morskie

Nasza oferta nasza obejmuje rwnie? wykonywanie pa?aszy morskich wzr 76/90 oraz wiernej repliki pa?asza morskiego wzoru 08. Pa?asze morskie wykonywane przez nas posiadaj? parametry zgodne z oczekiwaniami u?ytkownikw. Zdobienie g?owni wraz z dedykacjami (metoda trawienia) mo?e by? zaprojektowana wed?ug ?yczenia nabywcy.

Zapytaj o produkt