Kontakt

Je?li zainteresowa? Ciebie który? z produktów, zapraszamy do kontaktu:
[email protected]
+48 502 264 517

Błąd
  • XML Parsing Error at 1:73. Error 9: Invalid character

Renowacja bia?ej broni, szabli, kordzików

Przywracamy do najlepszego mo?liwego stanu bro? bia?? (szable wspó?czesne Wojska Polskiego, pa?asze Marynarki Wojennej, kordziki trzech rodzaji si? zbrojnych WP), dbaj?c o zachowanie najlepszego mo?liwego wygl?du cz??ci metalowych oraz elementów sk?adowych - jelec, kaptur, r?koje??, pochwa. Ka?da renowacja broni jest wykonana technologicznie, wed?ug ?cis?ych zasad stosowanych przy produkcji szabel, pa?aszy, kordzików, ulepszaj?c. Je?eli jest to mo?liwe, staramy si? o podniesienie parametrów technicznych w celu podniesienia trwa?o?ci powierzonej nam broni bia?ej. Powierzone prace wykonujemy z osobistym zaanga?owaniem, cechuje nas dok?adno?? oraz terminowo?? wykonywanej us?ugi. Naprawiamy w miar? mo?liwo?ci elementy przynale?nione do szabli oraz pa?asza temblak oraz tzw. ?abki, a przy kordzikach tzw. rapci.

Nak?adamy dedykacje na ró?ne elementy broni bia?ej metod? trawienia lub grawerowania.

Posiadaj?c wieloletnie do?wiadczenie w produkcji na najwy?szym poziomie szabel wojskowych, pa?aszy marynarki wojennej oraz kordzików oficerskich, mo?emy podj?? si? renowacji broni bia?ej, przywracaj?cej jej parametry zgodne z wymaganiami i normami stawianymi przez rozporz?dzenia Ministerstwa Obrony Narodowej w sprawie u?ytkowania tej?e broni bia?ej w ceremoniale wojskowym.

Us?ugi renowacyjne, naprawcze i grawerskie wykonujemy w krótkim czasie.

Posiadamy wieloletnie do?wiadczenie w produkcji broni bia?ej:

  • szabla Wojska Polskiego WZ 76/90,
  • szabla WZ 76/08*,
  • pa?asz morski Marynarki Wojennej WZ 76/90,
  • pa?asz morski WZ 08*,
  • Kordzik Wojsk L?dowych WZ 52 oraz WZ 08,
  • Kordzik Si? Powietrznych WZ 52 oraz WZ 08,
  • Kordzik Marynarki Wojennej WZ 52 oraz WZ 08.

Szable, pa?asze oraz kordziki czasów wspó?czesnych u?ywanych w ceremoniale Wojska Polskiego oraz innych polskich s?u?b mundurowych, które równie? maj? prawo do u?ytkowania szabel, pa?aszy i kordzików, wzoruj?cych si? na ceremoniale WP, powinny zwraca? szczególn? uwag? na jako?? i parametry kupowanych egzemplarzy. Szczególnie, ?e obecnie na rynku dost?pna jest du?a ilo?? czego?, co nazywane jest szabl?, pa?aszem lub kordzikiem, bez jakiegokolwiek technicznego uwarunkowania pierwowzorów, a ich pochodzenie jest w?tpliwe.

Bro? bia?a u?ytkowana w ceremoniale jak wy?ej, musi by? wykonana wed?ug wzorców, jakie powsta?y dla tego typu broni bia?ej, która zosta?a opracowana przez bardzo wysokiej klasy specjalistów: Pana Genera?a Les?awa Dudka, dyrektora Muzeum Wojska Polskiego Aleksandra Czerwi?skiego, wielkiego sportowca Wojciecha Zab?ockiego oraz szablomistrza Ryszarda Kusia. By?a produkowana przez wiod?ce firmy produkuj?ce bro? bia?? dla Wojska Polskiego oraz innych s?u?b, a mianowicie WIFAMA, Pracownia Pana Krawczyka, Ku?nia Rogów Pana Jacka Popi?skiego.

Pragniemy nadmieni?, ?e wzorujemy si? przy wykonywaniu g?owni szabli i pa?aszy wspó?czesnych oraz historycznych na wiedzy i do?wiadczeniu Pana Marka Sobuckiego.

Wierne repliki najwy?szej jako?ci szabel wojskowych z czasów historycznych

Wykonujemy równie? wierne repliki najwy?szej jako?ci szabel wojskowych wzór 17, wzór 21 oraz 34, o najwy?szych parametrach technicznych oraz wizualnych, które wykonujemy bardzo starannie, z pe?nym zaanga?owaniem oraz wiedz? historyczn?. Cz??ci sk?adowe szabel dawnych wykonane s? z tzw. g?owni kutych, hartowanych o twardo?ci odpowiadaj?cej wymogom g?owni u?ywanych w czasach historycznych.

Na wykonywane renowacje oraz produkcje dajemy 2 lata gwarancji. Je?eli jest potrzeba, bo co? si? z dan? jednostk? broni przyda?y?o niechc?cy, nie odmawiamy naszej wiedzy oraz pomocy. Gwarancji nie podlegaj? uszkodzenia mechaniczne oraz u?ytkowe.

Wystawiamy faktur? VAT, na której cen? sk?ada si? niestety 23% podatek, co przy pracach rzemie?lniczych (tzw. r?kodzie?a artystycznego) jest podatkiem zabójczym dla polskich rzemie?lników.


 

*Szabla wz 76/08 oraz pa?asz morski 76/08 s? wzorami zastrze?onymi i mog? by? wykonywane tylko i wy??cznie dla Ministerstwa Obrony Narodowej.